Frågor och svar

23. Det talas mycket om hur olika biobränslen är förenliga med en hållbar utveckling. Vilka relevanta aspekter finns det i den här frågan gällande etanol i dag och under kommande år?

Vid ökad användning av biobränslen kan vi utnyttja biobränslen som produceras i hemlandet såväl som på världsmarknaden. Under de närmaste åren kommer etanol som blandas i bensin att importeras huvudsakligen från länder utanför EU, främst från Brasilien. Biobränslen kan räknas till godo i samband med förpliktelserna gällande biobränslen endast om de uppfyller EU:s hållbarhetskriterier och målen för en minskning av växthusgaser.

Huvudregeln är att biobränslen inte får tillverkas av råmaterial som utvunnits på områden med stor biodiversitet (skyddade områden, urskogar mm.) eller på mark som bundit stora mängder kol (kärr, våtmarker, vissa typer av skog). Användningen av biobränslen ska leda till en bestämd minskning av växthusgasutsläpp. Minimikravet i dag är att man genom att använda biobränslen ska åstadkomma en minst 35 % stor utsläppsminskning jämfört med fossila bränslen.  Under de närmaste åren kommer kriteriet att skärpas ytterligare.

I direktivet om förnybar energi har utsläppsminskningarna  och utsläppen under hela livscykeln beräknats för de vanligaste biobränsletyperna. Med brasiliansk sockerrörsetanol kan man åstadkomma en mer än 70 % stor utsläppsminskning jämfört med fossila bränslen. Då beaktas utsläpp i produktionskedjan till följd av råmaterialsodling och produktion, förädling samt transport och distribution.

Transportens andel av biobränslenas ”kolbalans” är mycket liten i proportion. Det samma gäller andra importvaror som transporteras till EU med oceanfraktfartyg: transportens andel av utsläppen under livscykeln är ytterst liten beräknad per produktenhet. Närmare uppgifter om beräkningsmetoderna finns till exempel i direktivet om förnybar energi 2009/28 EG med bakgrundsmaterial samt EU-kommissionens hållbarhetsdelgivning (officiella tidningen 2010 C160/01 och C160/02) utfärdad sommaren 2010.

Under de kommande åren när bioförpliktelsen skärps strävar Finland efter att öka sin egen biobränsleproduktion där direktivens angivelse av s.k. dubbelt räknade biobränslen utnyttjas. Biobränslen framställda av vissa råmaterial kan då räknas dubbelt i biobränsleförpliktelsen.

Som dubbelt räknade råmaterial godkänns bränslen som tillverkas av avfall, restprodukter samt cellulosa och lignocellulosa av annat än icke-livsmedel. Avfallsbaserad bioetanol som producerats i Finland samt biodiesel som tillverkats av hyggesrester fyller kriterierna för sådana biobränslen som får räknas dubbelt. I dessa används avfall, restprodukter eller annan än livsmedelscellulosa och lignocellulosa som råmaterial.

Utsläppen under livscykeln för dessa biobränslen är hela 80-90 % mindre jämfört med fossila bränslen. Ökad inhemsk biobränsleproduktion förbättrar Finlands underhållssäkerhet och självförsörjning i fråga om energi samt minskar vårt beroende av fossila bränslen.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä