Frågor och svar

24. Vad är etanol, vilka kriterier ska ämnet uppfylla?

Etanol är etylalkohol. Ämnet framställs normalt genom jäsning av socker- och stärkelsehaltiga ämnen, t.ex. sockerrör, majs, spannmål och potatis. De största producentländerna är Brasilien och Förenta Staterna. I Europa framställs etanol huvudsakligen på korn, potatis och restviner.

Det pågår en kontinuerlig forskning och utveckling av nya metoder att framställa etanol. Redan nu produceras etanol även av vissa avfallsråämnen. I framtiden kan lignocellulosa eventuellt utgöra ett råämne. Det utvinns ur olika typer av skördespill och biprodukter av industriprocesser som innehåller rikligt med lignocellulosa, ur träbiomassa och energiväxter.

Standarden SFS-EN 15376 sätter krav på allt slags etanol, som blandas i bensinen.

Alla biokomponenter som tillsätts i bensin ska minska utsläppen av växthusgaser. Råämnen, tillverkningssätt och transportavstånd avgör hur mycket utsläppen minskar. Också etanol som blandas i bensin ska uppfylla alla krav på en hållbar utveckling som EU ställer på alla biokomponenter i bränslen. Hur väl kraven uppfylls kontrolleras genom att alla aktörer som säljer bränslet på marknaden rapporterar till medlemsstaterna. Medlemsstaterna rapporterar sedan till EU-kommissionen.

Hållbarhetslagstiftningen bygger på EU:s direktiv gällande förnybar energi. I direktivet ingår beräkningsformler för utsläpp av växthusgaser under biobränslets livscykel, dvs. för biobränslets kolnivå och standardvärden för den utsläppsminskning som olika biobränslen åstadkommer. Direktivet innehåller också principerna för hur aktörerna ska bestyrka biobränslenas hållbarhet med s.k. ursprungsintyg.

Etanolhalten i E10-bensin som innehåller max. 10 volymprocent etanol inverkar inte i någon väsentlig grad på bilarnas reglerade avgasutsläpp (t.ex. kolos, kväveoxider, svaveloxider och partiklar) jämfört med de bensinkvaliteter som används i dag. Den traditionella bensinen och den nya E10-bensinen är likadana när det gäller miljö- och riskegenskaper.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä